Яндекс.Метрика
 

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Mano Roletai . lt

roletai internetu, internetinė roletų ir žaliuzių parduotuvė

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje Mano Roletai . lt (toliau – Pirkėjas), ir V.Stropaus firmos “Lauresta” (įm. kodas 163233143, PVM mokėtojo kodas LT632331413, buveinės adresas Sandėlių g. 16, Klaipėda), (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetu elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos ir šalių patvirtinimai
1.1. Šiomis Taisyklėmis yra įtvirtinamas prekių pirkimas-pardavimas, kuris yra atliekamas internetinėje svetainėje (parduotuvėje) Mano Roletai . lt. Svetainės Mano Roletai . lt pobūdis – elektroninė (internetinė) roletų parduotuvė.
1.2. Šios Prekių pirkimo–pardavimo Taisyklės turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis.
1.3. Pirkimo-pardavimo procesą, pirkėjo bei pardavėjo teises ir pareigas nustato visose internetinės svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt skiltyse pateiktos taisyklės, nusakančios, kaip išsirinkti prekes (kuomet perkami roletai internetu arba kitos prekės), kaip pamatyti jų aprašymus, kainą, kaip atlikti pirkimą ir pan. (toliau visos minėtos taisyklės vadinamos Taisyklėmis).
1.4. Pasirašydamas šias Taisykles (t.y. pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Esu susipažinęs su Paslaugų teikimo sąlygomis ir su jomis sutinku“ ir paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“ ) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Taisyklėmis. Pirkėjas patvirtina ir sutinka, kad jis žino, jog tuo atveju, jeigu jis neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti jokių prekių internetinėje roletų (parduotuvėje) Mano Roletai . lt ir tokiu atveju neturi pažymėti varnelės langelyje su žodžiais “Esu susipažinęs su Paslaugų teikimo sąlygomis ir su jomis sutinku“.
1.5. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį su žodžiais Esu susipažinęs su Paslaugų teikimo sąlygomis ir su jomis sutinku“ ir paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“, patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.
1.6. Šios Taisyklės yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių, kuomet pirkimo objektas yra roletai internetu arba kitos prekės, pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje (parduotuvėje) Mano Roletai . lt susijusios nuostatos.

2 straipsnis. Taisyklių objektas
2.1. Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja perduoti „Užsakyme“ (t.y. elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) (toliau – „Užsakymas“) nurodytas prekes (toliau – „Prekės“) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Taisyklėse nustatytą kainą.
2.2. Pirkėjas Prekes užsisako vadovaudamasis internetinėje svetainėje (parduotuvėje) Mano Roletai . lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis. Šie nurodymai yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
2.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, momento.

3. straipsnis. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti internetinėje svetainėje (parduotuvėje) Mano Roletai . lt Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę individualiai aptarti šių Taisyklių vieną ar kelias sąlygas, informuojant Pardavėją raštu prieš sudarant šias Pirkimo-Pardavimo Taisykles. Pirkėjo iniciatyva pakeistos ir Pardavėjo patvirtintos Pirkimo-Pardavimo Taisyklės sudaromos dviem egzemplioriais ir pasirašomos raštu. Tokios pasirašytos Taisyklės turi pirmenybę prieš šias elektronines Pirkimo-Pardavimo Taisykles.
3.3. Vartotojas turi teisę atsisakyti Taisyklių pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos. Jeigu Vartotojas vienomis taisyklėmis įsigijo keletą Prekių, jis turi teisę atsisakyti Taisyklių pilnai (t.y. visų vienomis Taisyklėmis nusipirktų Prekių) arba dalinai (t.y. tik kai kurių vienomis Taisyklėmis įsigytų Prekių. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
3.3.1. Šia teise Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti, jeigu Taisyklės (ar jos dalis) sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos ir kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo taisyklių negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.4. Taisyklių 3.3. punkte įtvirtinta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta, arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, t.y. prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pardavėjas turi teisę atisakyti priimti atgal prekę ir grąžinti pingus, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes.
3.5. Pagal 3.3 punktą grąžinamų prekių ar jų pakuotės pažeidimai neturi mažinti prekės vertės, t.y. negali būti esminių prekės išvaizdos pasikeitimų, kuomet grąžinta prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą. Tokios prekės negali būti grąžinamos.
3.6. Kokybiški internetu pirkti roletai, kurie kliento buvo surinkti ir (arba) sumontuoti, trumpinti arba siaurinti negali būti grąžinami.

4 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas internetinės svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo internetinės svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt duomenų. Pirkėjui tyčia arba netyčia perdavus savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus bei tų veiksmų pasekmes.
4.3. Pirkėjui praradus savo prisijungimo duomenis, jis turi nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis internetinės svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis jos Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje (parduotuvėje) www.manoroletai.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5 straipsnis. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine (parduotuve) arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Mano Roletai . lt internetinės svetainės (parduotuvės) veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės ar trečių šalių kaltės internetinėje svetainėjes (parduotuvėje) Mano Roletai . lt buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos, arba jei per laiką nuo Užsakymo patvirtinimo iki apmokėjimo patvirtinimo atsirado užsakytų Prekių kainų pokytis, arba jei užsakytų Prekių pristatymas yra neįmanomas.

6 straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1.Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse ir internetinėje svetainėjes (parduotuvėje) Mano Roletai . lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės svetainės (parduotuvės) registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.3. Užsakyti roletai internetu (arba kitos prekės) turi būti pristatyti Pirkėjui nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7 straipsnis. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas
7.1. Šios sutarties kaina yra lygi visų Užsakyme esančių Prekių kainų ir pristatymo kainos sumai (toliau – Sutarties kaina). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra įskaičiuotas į Sutarties kainą.
7.2. Sutarties kainos apmokėjimo sąlygos, tvarka ir būdai nurodyti šiose Taisyklėse. Minėtos sąlygos yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Sutarties kainą vienu iš Pardavėjo siūlomų būdų, prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Prekių pristatymo procedūrą.
7.4. Sutarties kaina, kuomet užsakomi roletai internetu arba Pardavėjo prekybos taškuose, gali skirtis.

8 straipsnis. Prekių pristatymas ir atsiėmimas.
8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes – roletus internetu, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo nurodytą klaidingą informaciją. Pirkėjui nurodžius klaidingą prekių pristatymo vietą, Pardavėjas turi teisę reikalauti kompensuoti patirtas papildomas išlaidas.
8.2. Prekės nurodytu adresu pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas taip pat gali pasirinkti prekes atsiimti ir vienoje iš Pardavėjo siūlomų vietų.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Prekes laikydamasis elektroniniame prekių kataloge nurodytų pristatymo terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jeigu pakuotė pažeista, gali būti, jog roletai taip pat pasižeidė. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, deformuota, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (siuntų tarnybos kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą bei, esant galimybei, nufotografuoti. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta tvarkinga, roletai nepažeisti ir Pirkėjas pretenzijų neturi, o Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
8.6. Pirkėjas, iš galimų prekės pristatymo būdų pasirinkęs Prekių atsiėmimą Pardavėjo prekybos salone, po pranešimo apie tai, kad Prekė pristatyta, įsipareigoja pastarąją atsiimti per 10 (dešimt) darbo dienų.
8.7. Roletų pristatymo terminus ir kitas sąlygas galite rasti čia. Minėtos sąlygos yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
8.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.3. punktu, atsisako sudarytų pirkimo–pardavimo taisyklių, tačiau pažeidžia kokybiškų prekių grąžinimo taisykles (grąžinama prekė yra sugadinta, buvo naudojama, pakuotės ar prekės pažeidimai nebuvo būtini norint apžiūrėti prekę), Pardavėjas turi teisę jos nepriimti ir sumokėtų pinigų už ją negrąžinti.

9 straipsnis. Prekėms taikoma garantija
9.1. Kiekvienos internetinėje svetainėje (parduotuvėje) Mano Roletai . lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės pavadinime ir (arba) aprašyme.
9.2. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Pirkėjas privalo patikrinti perduotus daiktus ir apie pastebėtus Prekės trūkumus arba neatitikimus kokybės reikalavimams pranešti Pardavėjui per Pardavėjo suteiktą daiktų kokybės garantijos terminą nuo daiktų perdavimo datos, t.y. nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui momento.
9.3. Visoms Pardavėjo parduodamoms prekėms nustatomas 14 d. daiktų kokybės garantijos terminas, t.y. numatoma, kad Pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tam tikrą laiką (LR CK 6.335). Pasibaigus šiam terminui, Pardavėjo atsakomybę už daiktų trūkumus ir jų šalinimo tvarką reglamentuoja tik Pardavėjo suteikiama gamintojo ribota garantija, jeigu Pirkėjas neįrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas, arba kuomet LR teisės aktai numato kitaip.
9.4. Visi internetu parduodami roletai internetinėje svetainėje (parduotuvėje)Mano Roletai . lt yra su gamintojo garantija (toliau - Garantija), kurios sąlygos ir terminai pateikti prekių aprašymuose, garantiniuose talonuose ir garantijos sąlygose (žr. 9.7 punktą). Garantijos terminas yra nurodomas kiekvienos internetinės svetainės (parduotuvės ) Mano Roletai . lt prekių elektroniniame kataloge esančios prekės aprašyme.
9.5. Prekių defektai yra šalinami pagal Garantijos sąlygas ir terminus, kurie nurodomi sąskaitose, garantiniuose talonuose ir (ar) garantijos sąlygose (žr. 9.7 punktą).
9.6. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.
9.7. Prekėms suteikamos ribotos gamintojo garantijos taikymo salygos ir ypatumai nurodyti čia. Šios sąlygos yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

10 straipsnis. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
10.2. Pagal individualų užsakymą pagaminti kokybiški roletai ar kitos pagal individualų užsakymą atitinkančios prekės nekeičiamos ir atgal nepriimamos. Šių daiktų grąžinimo teise Jūs galite pasinaudoti tik tuo atveju, jei pristatyta prekė nėra kokybiška.
10.3. Prekė nelaikoma nekokybiška, jei priklausomai nuo dėl kompiuterio ekrano parametrų, roletų audinių spalvos bei tekstūra tikrovėje nežymiai skiriasi. Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui išsirinkti gaminį iš originalaus katalogo prekybos vietose arba atsisiųsti pavyzdį iš svetainės Mano Roletai . lt.
10.4. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, su visa gamintojo pridedama dokumentacija, tvarkingai supakuota originalioje nepažeistoje pakuotėje su visomis originaliomis (ir pakavimo) medžiagomis. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės grąžinimui.
10.5. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė, kai pristatyta prekė yra nekokybiška arba kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.3. punktu, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties.

11 straipsnis. Šalių atsakomybė
11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2.Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine (parduotuve).
11.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Mano Roletai . lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės svetainės (parduotuvės) naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12 straipsnis. Nepaprastosios aplinkybės
12.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šių Taisyklių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
12.2. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

13 straipsnis. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje svetainėje (parduotuvėje) Mano Roletai . lt
13.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu internetinė roletų parduotuvė gali suteikti Pirkėjams savo virtualių pinigų – lojalumo taškų, kuriais galima atsiskaityti už internetinėje svetainėje (parduotuvėje) www.manoroletai.lt perkamas prekes. Išsamią informaciją, susijusią su lojalumo taškų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygomis ir Pardavėjas suteikia kiekvienos akcijos organizavimo metu.
13.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą lojalumo taškų sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklių 3.3. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis suteikta lojalumo taškų suma yra anuliuojama. Tuo atveju, kai Pirkėjas išleidžia dalį ar visus aukščiau nurodytomis sąlygomis suteiktus lojalumo taškus kitam pirkiniui, panaudota lojalumo taškų suma išminusuojama iš už grąžinamą prekę Pirkėjui grąžintinos sumos.
13.4. Kai Pirkėjas įsigyją prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklių 3.3. punkte numatyta grąžinimo teise, nuolaidos ar dovanos vertės piniginis ekvivalentas bus minusuojamas iš už Pirkėjo grąžinamą prekę grąžintinos sumos.
13.5 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti lojalumo taškų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, lojalumo taškų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14 straipsnis. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės (parduotuvės) Mano Roletai . lt skyriuje „Susisiekite“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
14.3 Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog jo el. pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šioms taisyklės yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Bet kokie Taisyklių pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius (patvirtinus) abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Jei kuri nors šių Taisyklių dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios taisyklių dalys lieka galioti.
15.3. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais, būdais.

2013-03-13 “LAURESTA”, V.Stropaus firma. Visos teisės saugomos.
www.manoroletai.lt – žaliuzės ir roletai internetu!

-

 

Grįžti į Pagrindinį puslapį